SZC logo

Váci Szakképzési Centrum

OM kód: 203065 | 2600 Vác, Naszály út 8.

Intézmény logo

Váci SZC Király Endre Technikum és Szakképző Iskola

 • Hírek
 • Közérdekű adatok
 • Teams
 • KRÉTA
Széchenyi 2020

Tanév rendje

Aktuális információ

A 2022/2023- AS TANÉV RENDJE ÉS FONTOSABB ESEMÉNYEI

Témahetek

Pénz7 pénzügyi és vállalkozói témahét: 2023. március 6-10.

Digitális témahét: 2023. március 27-31.

Fenntarthatósági témahét: 2023. április 24-28.

Magyar Diáksport Napja 2022. szeptember 30.

Október 15. szombat munkanap, október 31-ét dolgozzuk le

Esemény, feladat

Felelős

Közreműködők

2022

Alakuló értekezlet

Intézményvezetés

 

Munkaközösségi megbeszélések

A szakterületek munkatervi javaslatainak összegyűjtése, a tervezet előkészítése.

mkv-k, ig.h-k

ig.h.(gyak.okt.felelős), szakterületi mk. vezetők

Javító, pótló vizsgák

Intézmény-vezetés, szaktanárok

kijelölt vizsgabizottság

A tanévvel kapcsolatos szervezési feladatok, adminisztráció

Int vezetés tagjai mkv.-k

Érintettség szerint nev. testület tagjai

Tanévnyitó ünnepély előkészítése

Iskolavezetés

Érintettség szerint nev. testület tagjai, technikai személyzet

Terem és szertár-, ill. műhelyrendezés

Mk.vezetők, igh.(gyak.okt.felelős)

Szaktanárok, oktatók

Munkaközösségi munkatervek, tanmenetek munkaközösségi szinten való elfogadása, leadása a területvezetőnek. Javaslatok továbbítása az intézményi munkatervhez.

mkv

 

Tankönyvrendelés-, osztás megszervezése

Pintér Jenő

Osztályfőnökök, mk.vez.-k

Munka- és tűzvédelmi bejárás, tanévkezdéshez szükséges halaszthatatlan, azonnal elvégzendő feladatok jegyzőkönyvezése

intézményvezetés

gondnok

munkavédelmi felelős

 

Bemeneti mérőlapok ellenőrzése, sokszorosítása

Mkv., területvezetők

Érintettség szerint nev. testület tagjai

Pótbeiratkozás

Tanköteles tanulók beírása a kötelező felvételt biztosító iskolába

Intézményvezetés

 

 

Iskolai munkaterv-tervezet elkészítése, a tervezet közzététele a belső hálón

Lang László ált.igh.

Igazgató, ig.h-ek

Törzslapok, bizonyítványok adminisztrációjának befejezése, leadása az ig. irodába (JAVÍTÓVIZSGA)

Szaktanárok, of. igh.-k

Titkárság, igazgató

Tanévnyitó nevelési értekezlet (munka- és balesetvédelmi oktatás)

Ig., Ig.h-ek

Nevelőtestület tagjai

2022/2023-as tanév kezdete

A hét

 

 

Pályaválasztási tájékoztató összeállítása a 2023/2024-es tanévre. A pályaválasztással kapcsolatos tevékenységrendszer kezdete.

intézményvezetés

Munkaközösség-vezetők

SZAKMAI NAPOK SZERVEZÉSÉNEK KEZDETE:

 • építész
 • elektronika
 • gépész
 • fás

 

 

Tanévnyitó ünnepély

(Külön forgatókönyv szerint) felsőbb éveseknek 3 osztályfőnöki órák

Czinege Norbertné

magyar-történelem munkaközösség

Felsőbb évfolyamokon kirándulás

Sportnap

 

osztályfőnökök, kísérő kollégák

GÓLYA-napok a 9. évfolyam számára

SZECSKAAVATÓ

Szabó Pálma

osztályfőnökök, Kk 13/F osztály tanulói

Korrepetálások, szakkörök, diákkör programjának tervezése, jelentkezések felmérése

mkv.-k, szaktanárok

 

Szükség szerint az iskolai dokumentumok módosítása, nevelési-oktatási, ill. szakmai éves program és mérési tervek elkészítése

Ig., igh.-k, gyak. okt. vezetők

Szaktanárok, oktatók, nevelők

A nyári gyakorlat teljesítésének ellenőrzése, törzslapok, bizonyítványok leadása aláírásra

Of.-k,

szakmai igh., gyak. oktatók

Bemeneti mérések, egységes mérőlapok, javítása, továbbá a feltáratlan részképességek szakértői bevizsgálásának kezdeményezése

Szaktanárok, osztályfőnökök

 

Tankönyvosztás

(Külön forgatókönyv szerint)

Of.-k, intézményvezetés

Pintér Jenő. Szabó Attila, of.-k

Létszám- és adategyeztetés a titkárságon

Osztályfőnökök, tanügyigazgatás

 

Postai érkezés szerint a diákigazolványok, érvényesítő matricák kiadása átvételi elismervény aláíratásával

Simon Zsoltné, Osztályfőnökök

 

Elektronikus napló,

foglalkozási naplók, törzslapok kitöltése a végleges létszámadatok figyelembevételével,

Of.-k, szakmai igh., gyak. oktatók, szaktanárok, nevelők

Titkárság, intézményvezetés

Felmentéshez kérelmek és dokumentumok leadása (titkárságon iktatva), a felmentésekkel kapcsolatos tanulói kérvények továbbítása az érintettség szerinti ig. helyettesek felé. Részképesség-hiányos tanulók szakértői véleményének átvizsgálása érvényesség szempontjából, a szükséges intézkedések elindítása

osztályfőnökök, érintett szaktanárok, érintettség alapján ig. helyettesek

Farkas Andrea

iskolaorvos, Simon Zsoltné, Csányiné Básti Diána

Tanuló-nyilvántartáshoz adatszolgáltatás, nyilvántartás adatainak véglegesítése, szükség esetén SZIR adatok módosítása

Csányiné Básti Diána, Simon Zsoltné

Titkárság, Ig.h-ek

Összevont szülői értekezletek a technikum 9. évfolyama, ill. a 12. és a Kk 12. évfolyamai számára (majd osztályonkénti sz.ért.)

Igazgató,

intézményvezetésof.-k

Összevont szülői értekezletek a szakképző iskola 9. illetve végzős évfolyamai számára (majd osztályonkénti sz. ért.)

Igazgató,

intézményvezetés of.-k

Tanmenetek leadása a vezetőségnek

mkv. vezetők, területvezetők

Szaktanárok, gyak. oktatók

Bemeneti mérések eredményének elemzése munkaközösségi szinten, a korrepetálások, felzárkóztatási stratégiák meghatározása.

Szaktanárok, mk. vezetők

osztályfőnökök, területvezetők

Végleges osztálynévsorok elkészítése, adategyeztetés, adatszolgáltatás

Simonné, Csányiné Intézményvezetés,

Osztályfőnökök, gyak. okt.-k

Kérelmek elbírálása, az igazgatói határozatok – indoklással, záradékkal – előkészítése ig.-i aláírásra

Ig. helyettesek

Titkárság

Szülői értekezletek a 10. évfolyamokon

Of.-k

 

Szülői értekezletek a technikum 11. évfolyamán

Of.-k

 

Osztály szülői értekezlet az 5/13. és a Kk 13 évfolyam számára

Igazgató,

intézményvezetés of.-k

Magyar Diáksport Napja

Sportnap az általános iskolák számára

Test. mk.

Szalatnyai Gábor

 

A Hivatal a honlapján közlemény formájában nyilvánosságra hozza a középfokú iskolák tanulmányi területeinek meghatározási formáját, felvételi tájékoztatóját.

Intézményvezetés

Simonné - Csányiné

Tanulmányi versenyekre való felkészítés

oktatók, szakoktatók

intézményvezetés

Veszélyeztetett tanulók kiszűrése

Csányi Júlia, szociális munkatárs

 

Szakmai írásbeli vizsgarész, írásbeli és interaktív vizsgatevékenység:

Ig., gyak. okt. vezetők, szaktanárok szakoktatók, osztályfőnökök,

intézményvezetésCsányiné Básti Diána

szóbeli és gyakorlati vizsgarész, valamint szóbeli és gyakorlati vizsgatevékenység

Ig., gyak. okt. vezetők, szaktanárok szakoktatók, osztályfőnökök,

 

Megemlékezés az aradi vértanúkról

(Külön forgatókönyv szerint)

Papp-Törek József

Magyar-történelem munkaközösség

Pályaválasztási kiállítás Vác, Gödöllő, Veresegyház (10.09), Diósjenő

Varga József gyak.okt.fel.igh.

Fűr Tibor

Munkanap – október 31-t dolgozzuk le

 

 

Október 23-ai megemlékezés

(Külön forgatókönyv szerint)

Szünet előtti utolsó tanítási nap

Medgyesi Máté

Magyar-történelem munkaközösség

Nemzeti ünnep

 

 

Őszi szünet

 

 

Szünet utáni első tanítási nap

 

 

ENDRE-NAP

 (Külön forgatókönyv szerint)

 

DÖK. ált. igh.

Osztályfőnökök, gyak. oktatók

Szülői értekezletek a végzős évfolyamon

Téma: szalagavató

Of., szaktanárok, intézményvezetés

osztályfőnökök

Fogadónap

 

I. NEGYEDÉVI ÉRTESÍTÉS

Szaktanárok, intézményvezetés

osztályfőnökök

 

Munkaközösségi értekezletek

Mk. vezetők

oktatók

Nyílt nap

(Külön forgatókönyv szerint)

Intézményvezetés, DÖK,

Ig.h. (gyak.okt.felelős),oktatók, szakoktatók

Nevelési értekezlet

intézményvezetés

 

Az általános iskolai tanulók jelentkezése a központi írásbeli felvételi vizsgára közvetlenül a központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézménybe.

 

 

A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények eddig az időpontig jelentik a Hivatalnak – a Hivatal által meghatározott módon – a hozzájuk

a központi írásbeli felvételi vizsgákra jelentkezők alapján a feladatlap igényüket

 

 

Luca-napi program

DÖK, of.

 

Szülők tájékoztatása a tanulók tanulmányi előmeneteléről (bukással veszélyeztetett tanulók)

 

Of.-k, tanító tanárok

 

Szalagavató (Külön forgatókönyv szerint)

Szabóné Wittmann Katalin

végzős osztályfőnökök

Szünet előtti utolsó tanítási nap

Karácsonyi ünnepély

(Külön forgatókönyv szerint)

Dálnoki István

10/E osztály tanulói

Téli szünet

 

 

2023

Szünet utáni első tanítási nap

 

 

A tanulók fizikai állapotának és edzettsége vizsgálatának megszervezése. A mérés eredményeit az érintett nevelési-oktatási intézmények 2023. június 15-ig töltik fel a Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Teszt informatikai rendszerbe (NETFIT®).

intézményvezetés, testnevelés munkaközösség

 

Továbbtanulási, beiskolázási terv aktualizálása

Intézményvezetés

munkaközösség-vezetők

Halasztott, tantárgy-különbözeti, osztályozó vizsgák, beszámolók. Az adminisztráció elkészítése, vizsgák lebonyolítása.

(Külön forgatókönyv szerint)

 Intézmény-vezetés, Of.-k

tanító tanárok

1. félévi osztályzatok, mulasztások lezárása az e-naplóban

Of.-k, oktatók, szakoktatók

 

Az e-napló adminisztrációjának ellenőrzése

Intézmény-vezetés,

évfolyamfelelősök

Osztályozó értekezlet a kultúrteremben

Of.-k, Intézmény-vezetés

Nevelőtestület tagjai

Munkaközösségi értekezletek

Téma: A félév munkájának értékelése

mkv, szaktanárok

 

A magyar kultúra napja

/Megemlékezés iskolarádión keresztül külön forgatókönyv szerint/

Gyenei Kornélia.

Magyar-tört. Mk tagjai

A 2022/2023-as tanév 1. féléve szorgalmi időszakának vége

intézményvezetés, of. szaktanárok

 

Általános felvételi eljárás kezdete

Központi írásbeli felvételi vizsgák a kilencedik évfolyamra jelentkezők számára az érintett középfokú intézményekben.

intézményvezetés

 

Szakmai területek, munkaközösségek beszámolóinak elkészítése

Mkv., területvezetők

 

A szülők értesítése az első félévben elért tanulmányi eredményekről

Of.-k,

 

Pótló központi írásbeli felvételi vizsgák a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokban, továbbá a kilencedik évfolyamra jelentkezők számára azoknak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni.

 

 

Félévi beszámolók egységes szerkezetbe szerkesztése, közzététele

intézményvezetés

Ig.

Félévi értekezlet

/Nevelőtestületi értekezlet/

Intézményvezetés

nevelőtestület

Szülői értekezletek a szakképző iskolai osztályok számára

Osztályfőnökök, szakoktatók

 

Szülői értekezletek a technikum évfolyamai számára

Osztályfőnökök

 

A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények a Hivatal által

meghatározott módon értesítik az írásbeli eredményéről a tanulókat.

 

 

 

Iskolai farsang

DÖK

 

A félévi munka értékelésével kapcsolatos dokumentumok elküldése a fenntartónak.

intézményvezetés

Ig., titkárság

Jelentkezés a szakmai és érettségi vizsgákra

Ig.h.-ek, Of.-k,

Titkárság

Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a középfokú

iskoláknak, a tanulói adatlapok első példányát pedig a Hivatalnak.

 

 

Az év végi szakmai záróvizsgák gyakorlati feladatainak és értékelőlapjainak összeállítási, leadási határideje

Varga József gyak.okt.felelős igh.

szakoktatók

A szóbeli meghallgatások az általános felvételi eljárás keretében.

(Külön forgatókönyv szerint)

 

 

Szakmasztár verseny válogatója (FESTŐ)

Varga József gyak.okt.felelős igh.

szakoktatók

Megemlékezés a kommunista diktatúra áldozatairól

A kommunista diktatúra áldozatainak emléknapja 2023-02-25

/Megemlékezés külön forgatókönyv iskolarádión keresztül szerint/

Molnár Tibor

Magyar-tört. mk.

Országos kompetenciamérés 10. évfolyamosok KIMENETI méréáse

Rendszergazda

Lang László

 

osztályfőnökök

Nőnap

(Külön forgatókönyv szerint)

 

Stúdiós, a tantestület férfi dolgozói

Megemlékezés 1848. március15-ről

(Külön forgatókönyv szerint)

Katonáné Doman Erika

Magyar-történelem munkaközösség, okt. technológus

A középfokú iskola eddig az időpontig nyilvánosságra hozza a jelentkezők

felvételi jegyzékét.

igazgató

Titkárság

Nevelési értekezlet

 

 

Szakmasztár verseny válogatója (KŐMŰVES, BURKOLÓ, ÁCS)

Varga József gyak.okt.felelős igh.

szakoktatók

A Hivatal elektronikus formában megküldi a középfokú iskoláknak a hozzájuk

jelentkezettek listáját ABC sorrendben.

 

 

A Hivatal a módosító tanulói adatlapok alapján kiegészíti a jelentkezettek listáját.

 

 

Egészségnap

(ápr. 5-én van az Egészségügyi Világnap) külön forgatókönyv szerint

Csányi Júlia

 

segítők: 11-es osztályfőnökök

Tavaszi szünet

(a szünet utáni első tanítási nap 04.12. szerda)

 

 

Ballagás előkészítése

intézményvezetés, of. Mkv, ballagtató of.-k

Technikai személyzet, titkárság

A középfokú iskola igazgatója az ideiglenes felvételi rangsort – a Hivatal által

meghatározott módon – megküldi a Hivatalnak.

 

 

Fogadónap

Intézményvezetés, osztályfőnökök

szaktanárok, oktatók

A Holokauszt Magyarországi Áldozatainak Emléknapja

 (április 16.) megemlékezés az iskolarádión keresztül (külön forgatókönyv szerint)

Molnár Tibor

Magyar-tört. mk.

A Hivatal kialakítja a végeredményt az igazgatói döntések és a tanulói adatlapok egyeztetése alapján, és elküldi azt a középfokú iskoláknak. (egyeztetett felvételi jegyzék)

 

 

Föld Napja

DÖK

 

Király Kupa

Test mkv.

Testnevelés mk

Munkaközösségi értekezletek

Mk. vezetők

Szaktanárok

Szóbeli tételsorok, szakmai vizsgák gyakorlati dokumentációinak leadása ellenőrzésre az ig.h.-nek

Igh.-k, gyakokt. vezetők

Szaktanárok, oktatók, mk. vezetők

Osztályozóvizsga előkészítése, lebonyolítása a végzős osztályoknak.

intézményvezetés

Igh.-k, of.-k

Végzős osztályok naplóinak lezárása

osztályfőnökök

Ig.h.-ek

Osztályozó értekezlet a végzős évfolyamok számára

 

 

Szakmasztár országos döntők (Budapest)

Varga József gyak.okt.felelős igh.

 

Bizonyítványok, törzslapok, naplók leadása az ig. irodába

Végzős of.-k

 

Ballagási főpróba

Utolsó tanítási nap a végzősöknek

intézményvezetés, stúdiós, of. mkv.

Osztályfőnökök

intézményvezetés

Ballagás

Végzős és ballagtató osztályfőnökök, Szabóné Wittmann Katalin, Molnár Tibor

Nevelőtestület, technikai alkalmazottak

Rendkívüli felvételi eljárást kell tartani, ha az általános felvételi eljárás keretében a felvehető létszám 90%-ánál kevesebb tanulót vettek fel.

Intézményvezetés

 

A május 19-ig megtartott rendkívüli felvételi eljárást meghirdető iskola igazgatója dönt a felvételi kérelmekről.

Intézményvezetés

 

Írásbeli érettségi vizsgák lebonyolítása a végzős tanulók számára

Ig.

Intézmény-vezetés, nevelőtestület

Szakmai írásbeli vizsgarész, írásbeli és interaktív vizsgatevékenység

Ig.

szaktanárok,

gyak. okt. vez

Intézményvezetés, nevelőtestület

Szóbeli és gyakorlati vizsgatevékenység,

szóbeli és gyakorlati vizsgarész lebonyolítása a szakközépiskola végzős osztályai számára

Ig.

Gyak. okt. vez.-k, of.-k, intézmény-vezetés,

titkárság

Pedagógusnap

Külön forgatókönyv szerint bonyolítjuk le!

 

Magyar-történelem mk.

A nemzeti összetartozás napja (JÚNIUS 4.)

Külön forgatókönyv szerint

Lestyák Ildikó

 

Naplók, hiányzások lezárása a nem végzős osztályokban

Of.-k, szaktanárok, oktatók

intézmény-vezetés ellenőrzi

Munkaközösségi értekezletek

Az éves munka értékelése

Mk.vezetők,

szaktanárok, intézményvezetés

Osztályozó értekezlet a nem végzős osztályok számára

Intézmény-vezetés, of.-k,

Tanító tanárok, oktatók,

Osztályozóvizsga tételek leadása ig. helyetteseknek

Ig.h-ek

szaktanárok

Utolsó tanítási nap a nem végzős tanulók számára

 

 

Középszintű szóbeli érettségi

Ig., Of.-k, szaktanárok

 

 

Tanévzárás, osztályfőnöki órák: A tanévzárással, új tanév kezdésével kapcsolatos információk, átadása.

Ig., Of.-k

 

Nyári termelési gyakorlat kezdete

Gyak. okt. vez., szakoktatók

 

Osztályozó vizsga a nem végzős évfolyamok számára

Of.-k, szaktanárok, intézmény-vezetés

 

Tanévzáró ünnepély!!!!

Föedlné Bedők Gyöngyvér, of.-k

Nevelőtestület, techn.-i alkalmazottak, titkárság

Munkatervi beszámolók leadása a szakterületi ig. h.-nek

Bizonyítványok, törzslapok leadása

Javítóvizsga tételek leadása

Mk. vezetők, ifj. véd. fel., védőnő, DÖK segítő

Nevelőtestület tagjai

Éves beszámoló szerkesztése, közzététele

intézményvezetés

Ig.

Beiratkozás a középfokú iskolákba az iskola igazgatója által meghatározott időben.

Igh.-k, könyvelés,

érintett szaktanárok

Tanévzáró tantestületi értekezlet

Intézményvezetés

 

2023-2024-es tanév kezdete

 

 

 

A 2022/2023 tanév rendje, fontosabb eseményei


Partnereink

 • Váci szakképzési Centrum
SZC logo

Váci Szakképzési Centrum


  • Intézmény logo
  • Váci SZC Király Endre Technikum és Szakképző Iskola

   2600 Vác, Naszály út 8.

  • Telefon: 06 27 316-866

   E-mail: titkarsag@kiralyendre.hu

   OM azonosító: 203065


  2023Váci SZC Király Endre Technikum és Szakképző Iskola