↑ Return to Nyári gyakorlat

Általános tájékoztató

Általános tájékoztató a nyári összefüggő gyakorlatról

Tisztelt Szülők, Kedves Tanulók!

A 2019/2020-as tanév nyári összegfüggő szakmai gyakorlatát belső (iskolai), és külső gyakorlóhely biztosításával (együttműködési megállapodással, tanulószerződés megkötésével) szervezzük meg.

A 2016. szeptemberében életbe lépett új kerettantervek értelmében a 9. évfolyamos szakgimnáziumi osztályok tanulóinak nem kell nyári gyakorlaton részt venniük.

A gyakorlatot az arra köteles tanulóknak 2020. június 16. és augusztus 28. között kell teljesíteniük.

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben a tanuló nem az iskola szervezésében vesz részt nyári gyakorlaton – azaz saját gyakorlóhellyel rendelkezik – 2020. február 28-ig jelezze szándékát a gyakorlati oktatásvezetőnek, melyet április 17-ig módosíthat. A fogadó gyakorlóhely által kitöltött együttműködési megállapodást legkésőbb 2020. május 15-ig juttassa el az iskolába, 4 eredeti aláírt, és lepecsételt példányban. Az együttműködési megállapodás nyomtatvány az iskola honlapjáról letölthető  ((ide kattintva elérhetőek a dokumentumok).

Részletes tájékoztató a 2019/2020-as tanév nyári összefüggő szakmai gyakorlatáról

A Szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény és a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján a középiskolai tanulmányaikat folytató tanulóknak, a szorgalmi időszakot követően összefüggő nyári szakmai gyakorlatot kell teljesíteniük.

A törvényi előírásoknak megfelelően, tanulóinknak 140 óraszámban kell az összefüggő gyakorlatot (ÖGY) elvégezniük:

 

A tanulmányok folytatásának (továbbhaladás) feltételei:

Az adott évfolyam sikeres teljesítését követően a következő évfolyam megkezdésének feltétele az összefüggő szakmai gyakorlat elvégzése. A gyakorlat tananyagát és az elvégzendő feladatokat a kerettantervi leírások tartalmazzák, amelyeket a gyakorlóhelyek számára átadunk, és az iskola honlapján is megtekinthetők.

  1. Mulasztások:

A gyakorlat időtartama alatt a tanuló a gyakorlat összes óraszámának maximum a 20%-át   (14 óra) hiányozhatja, igazolt és igazolatlan hiányzást együttvéve. Az igazolást – mely alapvetően csak orvosi igazolás (táppénzes papír) a gyakorlóhelynek kell leadni, a mulasztást követő első munkanapon, amelyen a tanuló megjelenik.

Az igazolatlan mulasztás mértéke nem haladhatja meg a kötelező óraszám 5%-át (7 óra), melyet a gyakorlóhellyel egyeztetve a tanuló köteles pótolni, azaz ledolgozni.

20% feletti igazolt mulasztás vagy igazolatlan hiányzás esetén a tanuló nyári gyakorlata érvénytelen, az évfolyamot megismételni köteles!

  1. A gyakorlat teljesítésének helye lehet:
  • a szülő és a diák által keresett gyakorlóhely,
  • a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által nyilvántartott vállalkozásoknál lévő gyakorlóhelyek (www.isziir.hu),
  • az iskola által biztosított gyakorlóhely.
  1. Megállapodások:

A kiválasztott gyakorlóhely és az iskola a nyári gyakorlat idejére Együttműködési
Megállapodást köt.

A gyakorlat teljesítésének időpontja:

Az iskola szervezésében történő gyakorlati időpont mindenki számára kötelező. Azoknak a tanulóknak, akiknek nem sikerül saját gyakorlati helyet találni, az iskola által biztosított helyeken kell a gyakorlatot teljesíteniük.

Az iskola célja az, hogy minden diák külső gyakorlóhelyen teljesítse kötelezettségét, benti gyakorlat csak legvégső megoldásként jöjjön szóba. Ennek pontos időpontjáról május végén adunk tájékoztatást.

Saját szervezésű összefüggő gyakorlat estén a gyakorlat időpontja a nyári szüneten belül a gyakorlóhellyel egyeztetve június 16-tól augusztus 28-ig (összefüggő 4 hetes időtartamra) szervezhető.

A tanuló dokumentálási kötelezettsége:

A tanulónak a gyakorlaton végzett tevékenységéről munkanaplót, haldási naplót kell vezetnie, egy tetszőleges füzetben (javasolt: 88-32-es számú franciakockás füzet), de bármilyen formátumú megengedett.

A munkanapló első oldalán fel kell tüntetni:

  • a tanuló nevét és osztályát,
  • a gyakorlat időtartamát (kezdő- és befejező napját),
  • a munkahely adatait,
  • a tanulóval foglalkozó személy nevét és elérhetőségét.

A füzetben a naponta elvégzett feladatokat kell rögzíteni. A gyakorlatot irányító, felügyelő oktató vagy munkatárs az aláírásával igazolja annak elvégzését (ld. munkanapló).

A gyakorlat teljesítésének igazolása:

A tanuló tevékenységét a munka jellegétől függően naponta, vagy hetente kell értékelni, illetve a gyakorlat befejezésekor egy végleges érdemjeggyel kell ellátni.

A gyakorlóhely a tanuló mulasztását és osztályzatait az un. foglalkozási naplóba rögzíti, ami letölthető a www.isziir.hu felületről.

A tanuló a gyakorlat befejezését követően, de legkésőbb 2020. szeptember 1-ig köteles leadni a munkanaplóját, valamint a befogadó gyakorlóhely által kitöltött, aláírt, lepecsételt foglalkozási naplót és az igazolólapot a gyakorlati oktatás vezetőnek.

Egyeztetési kötelezettség

Abban az esetben, ha a tanuló a nyári gyakorlatot saját gyakorló helyen szeretné elvégezni, 2020. március 27-ig jeleznie kell szándékát a gyakorlati oktatásvezetőnek.

A Befogadó Nyilatkozat a gyakorlóhelyről nyomtatvány ITT letölthető.
Az Együttműködési Megállapodást 4 eredeti példányban kell elkészíteni, kinyomtatni, a gyakorlóhely által lepecsételtetni, aláíratni és legkésőbb 2020. május 15-ig vissza kell juttatni valamennyi példányt az iskolának.