↑ Return to IVT

2009.-évi beszámoló

2009. évi közhasznú jelentés

A közhasznú Szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. tv. 19.§ (2) bekezdése alapján

a közhasznú szervezet az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg köteles közhasznú jelentést készíteni.

Számviteli beszámoló

MÉRLEG adatok e Ft-ban/

Eszközök 2008. 2009. Források 2008. 2009.
A. Befektetett eszközök C. Saját tőke:
I. Immateriális javak I. Induló tőke 200 200
II. Tárgyi eszközök II. Tőkeváltozás 3108 3621
III. Befektetett pü.eszközök III Tárgyi eredmény
B.Forgóeszközök D: Tartalék
I. Készletek E: Céltartalék
II. Követelések F: Kötelezettség
III. Értékpapírok I. Hosszúlejár.kötelez.
IV. Pénzeszközök 3308 3821 II. Rövidlejáratú kötelezet.
Eszközök összesen: 3308 3821 Források összesen: 3308 3821

II. Eredmény kimutatás

Alaptevékenység összes bevétel

adatok e Ft-ban

Vállalkozási tev. összes

bevétele

adatok e Ft -ban

2008. 2009. 2008. 2009.
Sorsz. A : Összes bevétel: 710 575 0 0
1. Tagdíjak 0 0 0 0
2. Alapítótól kapott támogatás 0 0 0 0
3. Államháztartási alrendszer 0 0 0 0
4. Más adományozótól kapott támogatás 707 573 0 0
5. Egyéb bevételek 3 2 0 0
B: Összes költség /ráfordítás/ 526 62 0 0
1. Anyagjellegű ráfordítás
2. Személyi jellegű ráfordítás
3. Társadalombiztosítási járulék
4. Értékcsökkenés
5. Egyéb költség 526 62 0 0
C: Tárgyévi pénzügyi eredmény 184 513 0 0
D: Adófizetési kötelezettség 0 0 0 0
E: Tárgyévi eredmény 184 513 0 0

Költségvetési támogatás felhasználása:

 • 2009-ben az alapítványnak
 1. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás:

2009. év /adatok e Ft-ban/

Megnevezés Előző év Tárgyév Változás Ft Változás %
Saját tőke összesen 3308 3821 + 513 15
Induló tőke 200 200
 • növelésre ható tényező
 • csökkenésre ható tényező
Jegyzett tőke
 • növelésre ható tényező
 • csökkenésre ható tényező
Tőkeváltozás 184 513 + 329 182
 • növelésre ható tényező
 • csökkenésre ható tényező
Tárgyévi eredmény
 • növelésre ható tényező
 • csökkenésre ható tényező

Az alapítvány vagyonát az év végi pénzeszközök állománya alkotja.

Az induló tőke az alapítói vagyon összege, amely nem csökkenhet.

A tőkeváltozás a bevételek és kiadások különbözetét tartalmazza.

IV. Cél szerinti juttatások kimutatása

2009. /adatok e Ft-ban/

Előző év Tárgyév Eltérés Ft-ban

+ –

Eltérés %-ban

+ –

Pénzbeli támogatás 0 0 0 0
Nem pénzbeli támogatás 488 29 – 459 90
Összesen: 488 29 – 459 90

Az alapítvány 2009. évben: pénzben nem támogatta a tanulókat.

Nem pénzbeli támogatás:

 • Jutalomkönyv 15 e Ft
 • Feliratos póló a „Föld napja” váci tanulók versenyére 11 e Ft
 • Angol tanulmányi verseny jutalomkönyv, könyvutalvány 3 e Ft

V. Támogatások elszámolása

2009. /adatok e Ft-ban/

Támogatás megnevezése Pénzben Nem pénzben Támogatás célja
Tartós betét lekötés kamata 125 0 Tanulmányi eredmény jutalmazása

SZJA 1%

448

0

Tanulmányi eredmény jutalmazása
Összesen: 573 0

Elkülönített állami pénzalapoktól, helyi önkormányzattól és egyéb szervtől az alapítvány 2009. évben támogatást nem kapott.

VI. Az alapítvány tisztségviselőinek nyújtott juttatások kimutatása

Az alapítvány vezető tisztségviselői sem, pénzben sem egyéb juttatásokban nem részesült 2009. évben.

VII. Az alapítvány közhasznú tevékenységéről szóló rövid tartalmi beszámoló

Az alapítvány közhasznú szervezetté történő minősítését 1998. –án jegyezték be az 1997. évi CLVI. tv. 26. § c/4; c/5 pontja alapján.

Az alapítvány célja Király Endre Ipari Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium tanulóinak a szellemi, lelki és testi fejlődésének az elősegítése, az oktatás és a tanórán kívüli tevékenység támogatása.

Az alapítvány fontosnak tartja továbbra is a kiemelkedő teljesítményt nyújtó tanulók jutalmazását és a szociálisan rászoruló tanulók támogatását.

Vác, 2010. február 01.

Mészáros Ferenc

Kuratórium Elnök