↑ Return to IVT

2008.-évi beszámoló

2008. évi közhasznú jelentés

A közhasznú Szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. tv. 19.§ (2) bekezdése alapján

a közhasznú szervezet az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg köteles közhasznú jelentést készíteni.

Számviteli beszámoló

MÉRLEG adatok e Ft-ban/

Eszközök 2007. 2008. Források 2007. 2008.
A. Befektetett eszközök C. Saját tőke:
I. Immateriális javak I. Induló tőke 200 200
II. Tárgyi eszközök II. Tőkeváltozás 2924 3108
III. Befektetett pü.eszközök III Tárgyi eredmény
B.Forgóeszközök D: Tartalék
I. Készletek E: Céltartalék
II. Követelések F: Kötelezettség
III. Értékpapírok I. Hosszúlejár.kötelez.
IV. Pénzeszközök 3124 3308 II. Rövidlejáratú kötelezet.
Eszközök összesen: 3124 3308 Források összesen: 3124 3308

II. Eredmény kimutatás

Alaptevékenység összes bevétel

adatok e Ft-ban

Vállalkozási tev. összes

bevétele

adatok e Ft -ban

2007. 2008. 2007. 2008.
Sorsz. A : Összes bevétel: 210 710 0 0 0
1. Tagdíjak 0 0 0 0
2. Alapítótól kapott támogatás 0 0 0 0
3. Államháztartási alrendszer 0 0 0 0
4. Más adományozótól kapott támogatás 207 707 0 0
5. Egyéb bevételek 3 3 0 0
B: Összes költség /ráfordítás/ 36 526 0 0
1. Anyagjellegű ráfordítás
2. Személyi jellegű ráfordítás
3. Társadalombiztosítási járulék
4. Értékcsökkenés
5. Egyéb költség 36 526 0 0
C: Tárgyévi pénzügyi eredmény 174 184 0 0
D: Adófizetési kötelezettség 0 0 0 0
E: Tárgyévi eredmény 174 184 0 0

Költségvetési támogatás felhasználása:

 • 2008-ban az alapítványnak
 1. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás:

2008. év /adatok e Ft-ban/

Megnevezés Előző év Tárgyév Változás Ft Változás %
Saját tőke összesen 3124 3308 184 6
Induló tőke 200 200
 • növelésre ható tényező
 • csökkenésre ható tényező
Jegyzett tőke
 • növelésre ható tényező
 • csökkenésre ható tényező
Tőkeváltozás 174 184 + 10 6
 • növelésre ható tényező
 • csökkenésre ható tényező
Tárgyévi eredmény
 • növelésre ható tényező
 • csökkenésre ható tényező

Az alapítvány vagyonát az év végi pénzeszközök állománya alkotja.

Az induló tőke az alapítói vagyon összege, amely nem csökkenhet.

A tőkeváltozás a bevételek és kiadások különbözetét tartalmazza.

IV. Cél szerinti juttatások kimutatása

2008. /adatok e Ft-ban/

Előző év Tárgyév Eltérés Ft-ban

+ –

Eltérés %-ban

+ –

Pénzbeli támogatás 0 0 0 0
Nem pénzbeli támogatás 0 488 + 488 0
Összesen: 0 488 + 488 0

Az alapítvány 2008. évben: pénzben nem támogatta a tanulókat.

Nem pénzbeli támogatás:

 • Jutalomkönyv 20 e Ft
 • Diák olimpia országos elődöntő útiköltség: 82 e Ft
 • „Király” díjra javasolt tanulók részére (dísz henger) 150 e Ft
 • Angol tanulmányi verseny jutalomkönyv, könyvutalvány 60 e Ft
 • Szalagavató nyitó és záró táncoktatás 176 e Ft

V. Támogatások elszámolása

2008. /adatok e Ft-ban/

Támogatás megnevezése Pénzben Nem pénzben Támogatás célja
Szikoráné Kiss Rita

Csörög Kossuth u. 10.

25

0

Tanulmányi eredmény jutalmazása
GENERALI PROVIDENCIA Biztosító Rt.

182

0

Tanulmányi eredmény jutalmazása

SZJA 1%

500

0

Tanulmányi eredmény jutalmazása
Összesen: 707 0

Elkülönített állami pénzalapoktól, helyi önkormányzattól és egyéb szervtől az alapítvány 2008. évben támogatást nem kapott.

VI. Az alapítvány tisztségviselőinek nyújtott juttatások kimutatása

Az alapítvány vezető tisztségviselői sem, pénzben sem egyéb juttatásokban nem részesült 2008. évben.

VII. Az alapítvány közhasznú tevékenységéről szóló rövid tartalmi beszámoló

Az alapítvány közhasznú szervezetté történő minősítését 1998. –án jegyezték be az 1997. évi CLVI. tv. 26. § c/4; c/5 pontja alapján.

Az alapítvány célja Király Endre Ipari Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium tanulóinak a szellemi, lelki és testi fejlődésének az elősegítése, az oktatás és a tanórán kívüli tevékenység támogatása.

Az alapítvány fontosnak tartja továbbra is a kiemelkedő teljesítményt nyújtó tanulók jutalmazását és a szociálisan rászoruló tanulók támogatását.

Vác, 2009. március 13.

Mészáros Ferenc

Kuratórium Elnök