↑ Return to IVT

2007.-évi beszámoló

2007. évi közhasznú jelentés

A közhasznú Szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. tv. 19.§ (2) bekezdése alapján

a közhasznú szervezet az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg köteles közhasznú jelentést készíteni.

Számviteli beszámoló

MÉRLEG adatok e Ft-ban/

Eszközök 2006. 2007. Források 2006. 2007.
A. Befektetett eszközök C. Saját tőke:
I. Immateriális javak I. Induló tőke 200 200
II. Tárgyi eszközök II. Tőkeváltozás 2750 2924
III. Befektetett pü.eszközök III Tárgyi eredmény
B.Forgóeszközök D: Tartalék
I. Készletek E: Céltartalék
II. Követelések F: Kötelezettség
III. Értékpapírok I. Hosszúlejár.kötelez.
IV. Pénzeszközök 2950 3124 II. Rövidlejáratú kötelezet.
Eszközök összesen: 2950 3124 Források összesen: 2950 3124

II. Eredmény kimutatás

Alaptevékenység összes bevétel

adatok e Ft-ban

Vállalkozási tev. összes

bevétele

adatok e Ft -ban

2006. 2007. 2006. 2007.
Sorsz. A : Összes bevétel: 843 210 0 0 0
1. Tagdíjak 0 0 0 0
2. Alapítótól kapott támogatás 0 0 0 0
3. Államháztartási alrendszer 472 0 0 0
4. Más adományozótól kapott támogatás 369 207 0 0
5. Egyéb bevételek 2 3 0 0
B: Összes költség /ráfordítás/ 146 36 0 0
1. Anyagjellegű ráfordítás
2. Személyi jellegű ráfordítás
3. Társadalombiztosítási járulék
4. Értékcsökkenés
5. Egyéb költség 146 36 0 0
C: Tárgyévi pénzügyi eredmény 697 174 0 0
D: Adófizetési kötelezettség 0 0 0 0
E: Tárgyévi eredmény 697 174 0 0

Költségvetési támogatás felhasználása:

  • 2006-ban az alapítványnak
  1. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás:

2007. év /adatok e Ft-ban/

Megnevezés Előző év Tárgyév Változás Ft Változás %
Saját tőke összesen 2950 3124 174 6
Induló tőke 200 200
  • növelésre ható tényező
  • csökkenésre ható tényező
Jegyzett tőke
  • növelésre ható tényező
  • csökkenésre ható tényező
Tőkeváltozás 697 174 – 523 -75
  • növelésre ható tényező
  • csökkenésre ható tényező
Tárgyévi eredmény
  • növelésre ható tényező
  • csökkenésre ható tényező

Az alapítvány vagyonát az év végi pénzeszközök állománya alkotja.

Az induló tőke az alapítói vagyon összege, amely nem csökkenhet.

A tőkeváltozás a bevételek és kiadások különbözetét tartalmazza.

IV. Cél szerinti juttatások kimutatása

2007. /adatok e Ft-ban/

Előző év Tárgyév Eltérés Ft-ban

+ –

Eltérés %-ban

+ –

Pénzbeli támogatás 0 0 0 0
Nem pénzbeli támogatás 111 0 – 111 0
Összesen: 111 0 -111 0

Az alapítvány 2007. évben: nem támogatta a tanulókat.

V. Támogatások elszámolása

2007. /adatok e Ft-ban/

Támogatás megnevezése Pénzben Nem pénzben Támogatás célja
Szikoráné Kiss Rita

Csörög Kossuth u. 10.

25 0 Tanulmányi eredmény jutalmazása
GENERALI PROVIDENCIA Biztosító Rt.

152

0

Tanulmányi eredmény jutalmazása

1 fő támogató

30

0

Tanulmányi eredmény jutalmazása
Összesen: 207 0

Elkülönített állami pénzalapoktól, helyi önkormányzattól és egyéb szervtől az alapítvány 2007. évben támogatást nem kapott.

VI. Az alapítvány tisztségviselőinek nyújtott juttatások kimutatása

Az alapítvány vezető tisztségviselői sem, pénzben sem egyéb juttatásokban nem részesült 2007. évben.

VII. Az alapítvány közhasznú tevékenységéről szóló rövid tartalmi beszámoló

Az alapítvány közhasznú szervezetté történő minősítését 1998. –án jegyezték be az 1997. évi CLVI. tv. 26. § c/4; c/5 pontja alapján.

Az alapítvány célja Király Endre Ipari Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium tanulóinak a szellemi, lelki és testi fejlődésének az elősegítése, az oktatás és a tanórán kívüli tevékenység támogatása.

Az alapítvány fontosnak tartja továbbra is a kiemelkedő teljesítményt nyújtó tanulók jutalmazását és a szociálisan rászoruló tanulók támogatását.

Vác, 2008. március 18.

Mészáros Ferenc

Kuratórium Elnök