↑ Return to Beiskolázás

GY.I.K.

1.Mikor van a központi írásbeli vizsga? 2021. január 23. 10.óra

2.Mi történik azzal, aki január 23-án betegség miatt nem tud elmenni?

A vizsga hivatalos pótnapja:  2021. január 28-án, 14 órától, de ezen a vizsgán csak azok a diákok vehetnek részt, akik az előző írásbelire betegség miatt nem tudtak elmenni, és ezt orvosi igazolással támasztják alá.

3.Koronavírus-fertőzés (COVID-19) miatt járványügyi elkülönítés, járványügyi megfigyelés vagy hatósági házi karantén elrendelésére került sor. Részt vehet-e tanuló a központi írásbeli vizsgán?

Nem. Akit járványügyi elkülönítés, járványügyi megfigyelés vagy hatósági házi karantén alá helyeztek, nem hagyhatja el a számára meghatározott tartózkodási helyet, a vizsgán nem vehet részt.

4. Ha a tanuló nem tudott részt venni a 2021. január 23-ai vizsganapon, választhat-e, hogy a két pótnap közül melyiken kívánja megírni az írásbeli vizsgát.

NEM! Ha a tanuló – önhibáján kívül eső elháríthatatlan ok miatt – nem tudott részt venni a január 23-ai vizsganapon, akkor a vizsgát – a vizsgaszervező intézmény vezetőjének engedélyével – a január 28-ai pótnapon írhatja meg.
A február 5-ei, második pótnapon csak az a vizsgázó írhatja meg az írásbeli vizsgát, aki sem a január 23-ai vizsganapon, sem a január 28-ai pótnapon – önhibáján kívül eső elháríthatatlan ok miatt – nem tudott megjelenni. Ez utóbbi tényt a vizsgaszervező intézménybe benyújtott kérelmében igazolnia kell.

5. Koronavírus-fertőzés (COVID-19) miatt a tanuló nem tudott részt venni sem a 2021. január 23-ai vizsganapon, sem pedig a 2021. január 28-ai pótnapon. Mi a teendő?

A központi írásbeli vizsga második pótnapján kérelemre kizárólag azok a vizsgázók vehetnek részt, akik igazoltan COVID-19 fertőzésben szenvedtek, vagy igazoltan hatósági házi karanténba kerültek, továbbá egyéb rendkívüli, önhibájukon kívül eső elháríthatatlan ok folytán sem a tanév rendje szerinti központi írásbeli vizsgán, sem annak pótnapján nem tudtak megjelenni. Az egyéb rendkívüli, a vizsgázó önhibáján kívül eső elháríthatatlan ok megítélésének mérlegelési jogköre a vizsgaszervező intézmény vezetőjének a hatáskörébe tartozik. A fentiek szerint tehát a kérelmet abba a vizsgaszervező intézménybe kell benyújtani, amely intézményben a tanuló jelentkezett a központi írásbeli vizsgákra.
Figyelem! Az Oktatási Hivatalnak NE nyújtsanak be ilyen tartalmú kérelmet, a hivatal nem jogosult azok elbírálására.

6. Hová és meddig kell benyújtani a kérelmet, amennyiben a tanuló koronavírus-fertőzéssel (COVID-19) összefüggésben nem tudott részt venni a 2021. január 23-ai vizsganapon, sem pedig a 2021. január 28-ai pótnapon?

A központi írásbeli vizsga második pótnapján való részvételt annál a középfokú oktatási intézménynél kell a jelentkezőnek kérelmezni, ahová a jelentkezését eredetileg beadta. A kérelem benyújtásának határideje 2021. január 29. napja 16 óra. A kérelmet a vizsgaszervező intézmény vezetője saját hatáskörében bírálja el.
A fentiek szerint tehát a kérelmet abba a vizsgaszervező intézménybe kell benyújtani, amely intézményben a tanuló jelentkezett a központi írásbeli vizsgákra.
Figyelem! Az Oktatási Hivatalnak NE nyújtsanak be ilyen tartalmú kérelmet, a hivatal nem jogosult azok elbírálására.

7. Milyen tartalmú és formátumú igazolás fogadható el?

A 2021. február 5-ei pótnapon történő részvételre vonatkozó kérelem formai és tartalmi követelményeire vonatkozóan a jogszabály nem tartalmaz rendelkezést. Az igazolás elfogadásával kapcsolatos döntés a vizsgaszervező intézmény vezetőjének hatáskörébe tartozik.
Figyelem! Az Oktatási Hivatalnak NE nyújtsanak be semmiféle igazolást, a hivatal nem jogosult azok elbírálására, elfogadására.

8. Előfordulhat, hogy a járványügyi intézkedésekkel összefüggésben a vizsgaszervező intézmény külső helyszínen szervezi meg az írásbeli vizsgát?

A vizsgák biztonságos lebonyolítása a vizsgaszervező intézmény feladata és felelőssége. Amennyiben az intézmény csak további külső vizsgahelyszín bevonásával tudja a vizsgázók számára megfelelően biztonságos feltételeket biztosítani, úgy valóban előfordulhat, hogy a vizsgaszervező intézmény által meghatározott – az intézmény fő vizsgaszervezéséi helyszínétől – eltérő helyszínen kell a vizsgázónak a feladatlapokat megírnia.

9. Elutasíthatja-e az iskola a központi írásbeli vizsgára történő jelentkezésemet a járványügyi intézkedések miatti létszámkorlátozásra hivatkozva?

Amennyiben a középfokú iskola valamely tanulmányi területen felvételi eljárásában a jelentkezők számára egyik vagy mindkét tárgyból előírja a központi írásbeli vizsgát, az adott évfolyamra történő felvételi eljárás során köteles mindkét tárgyból meghirdetni és megszervezni azt. A központi írásbeli vizsgát szervező iskola minden – az általa meghirdetett vizsgatípusra vonatkozóan − hozzá forduló tanuló jelentkezését köteles fogadni. Ez azt jelenti, hogy vizsgaszervezési nehézségekre – pl. járványügyi intézkedésekkel összefüggő ültetési rend – hivatkozással a vizsgaszervező iskola egyetlen hozzá forduló tanuló jelentkezését sem utasíthatja el.

10. Az összes vizsganap esetében 2021. február 10-én kell a vizsgadolgozatok megtekintését biztosítani?

A központi írásbeli vizsga 2021. január 23-ai és 2021. január 28-ai vizsganapjaira továbbra is a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 35. § (3) – (4) bekezdései vonatkoznak, miszerint:
„ 35. §…
(3) Az írásbeli vizsga kiértékelt dolgozatait a vizsgázó és szülője az iskola képviselőjének jelenlétében, az igazgató által meghatározott helyen és időben megtekintheti, azokról kézzel vagy elektronikus úton másolatot készíthet, és – kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén – az értékelésre észrevételt tehet. Ha az iskolában a feltételek rendelkezésre állnak, a vizsgázó kérésére a saját kiértékelt dolgozatáról másolatot kell készíteni.
(4) A megtekintéshez – az adott írásbeli vizsgát követő nyolc napon belül – egy munkanapot (nyolc órát) kell biztosítani. A vizsgázó észrevételeit a megtekintést követő első munkanap végéig – tizenhat óráig – írásban adhatja le. Az észrevétel benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása esetén egy napon belül lehet igazolási kérelmet benyújtani. Az igazolási kérelem benyújtási határideje jogvesztő.”
A 2021. január 23-ai vizsganap és a 2021. január 28-ai pótnap értékelő lapjait a tanév rendje szerint legkésőbb 2021. február 8-án át kell adni a vizsgázóknak.
A vizsgaszervező intézmények tehát csak a 2021. február 5-ei pótnapi vizsgadolgozatok megtekintését szervezhetik 2021. február 10-ére, a többi vizsganap esetén az adott írásbeli vizsgát követő nyolc napon belül kell a megtekintést biztosítani.

11. Mikor lesz a pályaalkalmassági elbeszélgetés?

Általában február végén szokott lenni, amelynek pontos időpontját iskolánk honlapjának főoldalán tesszük közzé.